Skip to main content

Trực quan hoá dữ liệu

Ở các khóa học ở cấp độ trước, ta đã biết truyền tải thông tin, kiến thức là một điều quan trọng trong Khoa Học Dữ Liệu. Trực quan hóa dữ liệu là một cách hiệu quả để chúng ta làm được việc đó