Skip to main content

Version control và Github

Khóa học giúp người học hiểu được các khái niệm căn bản và cần thiết về version control, đồng thời hướng dẫn sử dụng GitHub để cộng tác với nhau bằng các lệnh, chức năng cơ bản, cùng các quy ước