Skip to main content

1.2. Giới Thiệu về Python

Python is an interpreted, object-oriented, high-level programming language with dynamic semantics.
What is Python? Executive Summary. https://www.python.org/doc/essays/blurb/

Hiểu đơn giản, Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, đặc biệt, Python hỗ trợ rất tốt cho Khoa học dữ liệu, với cú pháp đơn giản, dễ sử dụng, các thư viện thống kê, học máy,... luôn được cập nhật.

Bài tập

Tìm hiểu về IPython và Jupyter. Gợi ý: Bạn có thể tìm thấy thông tin ở quyển sách gợi ý đầu bài. Bạn cũng nên xem thông tin ở các trang chính thức của IPython và Jupyter.