Skip to main content

1.6. Các phím tắt cần nhớ

Các phím tắt cần nhớ được trình bày dưới đây là các phím tắt mặc định sử dụng trong Google Colab.

MacWindowÝ nghĩaLưu ý
command+shift+PCtrl+Shift+PMở command palette, nơi chứa các lệnh bằng tên, phím tắt đi kèm, và cho phép tìm kiếm lệnh qua tên.Phím tắt có ý nghĩa tương tự trong Jupyter Notebook, Visual Studio Code.
control+M+HCtrl+M+HMở bảng thiết lập phím tắt.Có thể xem các lệnh và đổi phím tắt đi kèm ở đây.
escESCChuyển sang command mode nếu đang ở editor mode.command mode chỉ khác editor mode ở chỗ sử dụng phím tắt gọn hơn, ví dụ khi ở editor mode bạn nhấn "A" thì chữ A sẽ được gõ vào trong cell, còn ở command mode thì đây là thêm một cell mới ở phía trên, bạn đỡ phải nhấn thêm Control+M. Bài này chỉ nói phím tắt ở editor mode, trong quá trình học các bạn có thể tự tìm hiểu thêm phím tắt ở command mode.
control+returnCtrl+EnterChạy cell hiện tại và giữ nguyên vị trí ở cell đó.cell hiện tại, hay cell đang được chọn, thường là cell có viền đổ bóng.
shift+returnShift+EnterChạy cell hiện tại và đi đến cell tiếp theo, nếu ở dưới không có cell nào thì tạo thêm một code cell mới.
option+returnAlt+EnterChạy cell hiện tại và tạo thêm một code cell mới ở ngay dưới.
control+M+ACtrl+M+AThêm một code cell mới ở trên cell hiện tại.
control+M+BCtrl+M+BThêm một code cell mới ở dưới cell hiện tại.
control+M+-Ctrl+M+-Phân tách cell tại vị trí trỏ chuột.Control M -
control+M+MCtrl+M+MĐổi code cell thành text cell.
control+M+YCtrl+M+YĐổi text cell thành code cell.
control+M+DCtrl+M+DXoá cell hiện tại.
control+M+ZCtrl+M+ZHoàn tác thao tác trên cell.Thao tác trên cell như xoá cell, đổi code cell thành text cell.